Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

Ιωάννη Γ. Θαλασσινού: «Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΧΡΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ» (Βιβλιοκρισία του συγγρ. Π. Μ. ΣΩΤΗΡΧΟΥ).


ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

 «Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΧΡΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ»
(Ὁσίου ΣΥΜΕΩΝ τοῦ Θαυμαστορείτου:
Ἱερά Ἀκολουθία ἐπί ἐνοχλήσει αἰσχρῶν καί ρυπαρῶν λογισμῶν)

Τοῦ Ἰωάννη Γ. Θαλασσινοῦ

Ὁμολογῶ εἰλικρινά ὅτι μέ ξάφνιασε τό ὀλιγοσέλιδο, ἀλλά καλογραμμένο βιβλίο τοῦ κ. Ἰ. Γ. Θαλασσινοῦ, πού ἐπιγράφεται: «Ὁ πόλεμος τῶν αἰσχρῶν λογισμῶν», διότι μέ μεγάλην πνευματική ὀξυδέρκεια μπόρεσε νά πλησιάση τήν ἀρρώστια τῆς ἐποχῆς μας, πού εἶναι οἱ αἰσχροί λογισμοί τῆς πονηρίας. Καί λέγω μέ ὀξυδέρκειαν πνευματικήν, διότι ἡ αἰσχρότης τῶν λογισμῶν δέν ἐξαντλεῖται μόνον στόν χῶρον τῶν σαρκικῶν ἀνομημάτων, ὁμαλῶν καί ἀνωμάλων, ἀλλά σέ ὅλον τό εὖρος καί τό πλάτος τῆς δαιμονικῆς πονηρίας, πού εἶναι ἡ δεξαμενή πάσης ἁμαρτίας καί πάσης ἀθεΐας. Διότι ὅποιος δέν σκέφτεται κατά Θεόν σκέφτεται πονηρά καί δαιμονικά καί γι’ αὐτό ἡ πονηρία ἔχει ντυθῆ μέ τήν λογική της ἐποχῆς μας, πού θεωρεῖ τό ἄδικον ὡς δίκαιον, τήν ψευτιά ὡς ἀλήθεια καί τόν θάνατον ὡς ζωήν.
Ἄριστα λοιπόν ἔπραξε ὁ καλός συγγραφέας κ. Ἰ. Γ. Θαλασσινός καί ἔγραψε μέ σαφήνειαν τά δέοντα γιά τόν πόλεμον αὐτόν, ξεκινώντας ἀπό τήν θαυμάσια «Ἱερά Ἀκολουθία ἐπί ἐνοχλήσει αἰσχρῶν καί ρυπαρῶν λογισμῶν» τοῦ Στυλίτου Ὁσίου Συμεών τοῦ Θαυμαστορείτου, πού μᾶς δίνει ἕνα ὅπλο πνευματικῆς μάχης κατά τῆς πονηρίας καί τῶν αἰσχρῶν λογισμῶν της. Διότι, ἄς τό ποῦμε καί αὐτό, οἱ Ἱ. Ἀκολουθίες καί τά Ὑμνογραφικά Κείμενα τῆς Ἐκκλησίας, δέν εἶναι τυπικές λειτουργικές διατυπώσεις γιά τίς λατρευτικές τελέσεις, ἀλλά πύρινα ὄπλα πνευματικοῦ ἀγῶνος γιά κάθε πιστόν, πού πρέπει καί νά τά μελετᾶ συχνά καί νά τά χρησιμοποιεῖ σέ κάθε περίπτωση, ὅπως τήν θεοφώτιστη αὐτή Ἀκολουθία «ἐπί ἐνοχλήσει αἰσχρῶν καί ρυπαρῶν λογισμῶν».
Βιάζομαι λοιπόν, ὄχι μόνον νά συγχαρῶ τόν καλόν αὐτόν συγγραφέα καί νά εὐχηθῶ εὐκαρπίαν στίς πνευματικές του προσπάθειες, ὥστε νά μᾶς δώσει καί ἄλλα τέτοια ὀρθόδοξα πονήματά του, ἀλλά καί νά συστήσω ἐγκαρδίως τό βιβλίον αὐτό, πού τόσον φροντισμένα καί ἀπέριττα ἐκυκλοφόρησαν οἱ ἀγλαόκαρπες Ἐκδόσεις Νεκτ. Δ. Παναγόπουλος, διότι, ἐκτός τῶν ἄλλων προσόντων του, εἶναι καί εὐσύνοπτον καί διαβάζεται ἄνετα. Διαβάστε τόν «Πόλεμο κατά τῶν αἰσχρῶν λογισμῶν» καί θά συμφωνήσετε μαζί μου ὅτι ὑπῆρξε ἄξιος ὁ κόπος τοῦ κ. Ἰ. Γ. θαλασσινοῦ, ὅπως καί εὐλογημένος ὁ διαχρονικός λόγος τοῦ Ὁσίου Συμέων τοῦ Θαυμαστορείτου, πού γιορτάζεται στίς 24 τοῦ Μαΐου. Προσέξετε ἰδιαιτέρως τόσον τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου, ὅσον καί τόν Βίον του, ἀλλά καί τήν συνοπτικήν διδασκαλίαν του «περί ἀντιμετωπίσεως τῶν ἀκαθάρτων λογισμῶν». Σήμερα ἡ ἐποχή μας καμαρώνει καί χαίρεται καί θεωρεῖ ὡς προκοπή της τούς αἰσχρούς λογισμούς, πού γίνονται πράξη καί συχνά παίρνουν τήν μορφή πολιτιστικῶν κατακτήσεων καί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί κοντεύουν νά μᾶς ποῦν ὅτι τά σκουπίδια σώματος καί ψυχῆς εἶναι ὁ πολιτισμός. Εὐτυχῶς ὅμως, πού ὑπάρχουν καί τά δυνατά καί ἀποτελεσματικά πνευματικά ἀπορρυπαντικά τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὅπως αὐτό τό βιβλίον, πού μᾶς προσέφεραν σήμερα ὁ συγγραφέας κ. Ἰ. Γ. Θαλασσινός καί ὁ ἐκδότης κ. Νεκτ. Δ. Παναγόπουλος (ὁδ. Χαβρίου 3, 105 62 Ἀθήνα, τηλ. καί Fax 210-32.24.819) καί γι’ αὐτό τούς συγχαίρουμε θερμά καί τούς δυό.

Π. Μ. ΣΩΤΗΡΧΟΣ

Ο Όσιος Συμεών ο Θαυμαστορείτης (+ 24 Αυγούστου). 
Τοιχογραφία εκ του Κυριακού της Ιερής Σκήτης Αγίας Άννης, Άγιον Όρος. 


Μπορείτε να το προμηθευτείτε και από το ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ μας.
Στείλε μας e-mail με τα στοιχεία σας (όνομα, διεύθυνση) και θα σας σταλεί ταχυδρομικά με αντικαταβολή. 
Τιμάται 5 ΕΥΡΩ + τα ταχυδρομικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου